You are here: Home Publication Selective publications

Selective publications

  • Yi Shao*, Chunyan Chen*, Hao Shen,Bin Z. He,Daqi Yu,Shuai Jiang,Shilei Zhao, Zhiqiang Gao, Zhenglin Zhu,Xi Chen,Yan Fu,Hua Chen,Ge Gao,Manyuan Long, and Yong E. Zhang. (2019) GenTree, an integrated resource for analyzing the evolution and function of primate-specific coding genes. Genome Research, 29:1–15,download
  • Yanhua Qu#*; Chunhai Chen*; Xiumin Chen*; Yan Hao*; Huishang She; Mengxia Wang; Per G.P. Ericson; Haiyan Lin; Tianlong Cai; Gang Song; Chenxi Jia; Chunyan Chen; Hailin Zhang; Jiang Li; Liping Liang; Tianyu Wu; Jinyang Zhao; Qiang Gao; Guojie Zhang; Weiwei Zhai; Chi Zhang#; Yong E. Zhang#; Fumin Lei#; The evolution of ancestral and species-specific adaptations in snowfinches at the Qinghai-Tibet Plateau, PNAS 18(13),e2012398118.download
  • Shengjun Tan, Margarida Cardoso-Moreira, Wenwen Shi, Dan Zhang, Jiawei Huang, Yanan Mao, Hangxing Jia, Yaqiong Zhang, Chunyan Chen, Yi Shao, Liang Leng, Zhonghua Liu, Xun Huang, Manyuan Long, Yong E Zhang. (2016) LTR-mediated retroposition as a mechanism of RNA-based duplication in metazoans. Genome Research26: 1663-1675. download
    Media report by Genomeweb
  • Yanni Ma#, Siqi Liu,Jie Gao, Chunyan Chen, Xin Zhang,Hao Yuan,4,5 Zhongyang Chen,..., James Douglas Engel, Lihong Shi#, Yong E. Zhang,# and Jia Yu#.Genome-wide analysis of pseudogenes reveals HBBP1’s human-specific essentiality in erythropoiesis and implication in b-thalassemia. Developmental Cell 56(4), 478-493.e11.download
  • Daqi Yu*, Wenwen Shi*#Yong E Zhang#.. (2017) Underrepresentation of active histone modification marks in evolutionarily young genes. Insect science, 00:1–13, download

Full publication list =>